• Home »
  • Genel »
  • Üniversite ve Şehrin Karşılıklı Algı ve Beklentileri Araştırma Projesi Kabul Edildi

Üniversite ve Şehrin Karşılıklı Algı ve Beklentileri Araştırma Projesi Kabul Edildi

Üniversite ve Şehrin Karşılıklı Algı ve Beklentileri Araştırma Projesi Kabul Edildi

KAMER Müdürü Doç.Dr.Ali Rıza SAKLI’nın Proje Koordinatörü, Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr.Cemalettin İPEK’in Üniversite Araştırması Koordinatörü, Yrd. Doç. Dr. Saim Can BERİTAN’ın Şehir Araştırması Koordinatörü ve Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERDOĞAN’ın Nitel Araştırma Koordinatörü olduğu projenin bütçesi 24.700 TL ve süresi 18 aydır.
Tam adı; “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri ve Akademik Personelinin Şehir Algıları ve Beklentileri ile Rize İlinin Üniversite Algısı ve Beklentileri Araştırma Projesi”, olan Proje Üniversitemiz BAP birimince kabul edildi ve hazırlık çalışmalarına başlandı.

Proje, Üniversite öğrencileri ve akademik personelinin şehri nasıl değerlendirdiklerini ve şehirden beklentilerini tespit etmek ve Rize şehrinin; yöneticiler, kamu kurumları, STK temsilcileri, esnaf ve tüccar kesimi, basın mensupları ve halk olarak Üniversiteden beklentilerini ve üniversite algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

 

Araştırmanın Kapsamı

Araştırma 3 bölüm halinde; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin bütün birimlerini ve Rize’nin merkez ilçe dâhil bütün ilçelerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir.
Araştırmanın birinci bölümü, Üniversite’nin 11 Fakülte ve 7 Yüksek Okul ve 7 Meslek Yüksek Okulu’nun tamamında ve öğrenci ve akademik personel sayıları ile orantılı olarak sırasıyla %10 ve %20 örneklem kapsamında alan araştırması ve anket yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Üniversitenin tamamını temsil edici nitelikte 1.614 öğrenciye ve 177 akademisyene anket uygulanacaktır.

İkinci bölümü ise, Rize’nin 11 ilçesi ve merkez ilçesinde; her bir ilçenin nüfusu ve kırsal/kentsel nüfusları orantısıyla yine %1 örneklem kapsamında alan araştırması ve anket yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Rize şehrini temsilen seçilecek 3.242 kişilik örnekleme anket uygulanacaktır.

Araştırmanın üçüncü bölümü Rize şehrinin; il, ilçe ve yerel yöneticileri, kamu kurumu yöneticileri ile STK, esnaf ve halkı temsilen seçilecek bir örneklem ile öğrenciler ve akademik personelden belirlenecek bir diğer örnekleme mülakat yöntemiyle nitel araştırma uygulanacaktır. Üniversite’yi temsilen seçilecek 80 öğrenci ile 35 akademisyen olmak üzere toplam 115 kişilik gruba mülakat yapılacaktır. Yine Rize ilinden; yöneticiler, kamu kurumları, STK’lar, esnaf ve halkı temsilen seçilecek 160 kişilik bir gruptan, açık uçlu soruların yer aldığı mülakat yoluyla nitel veriler toplanacaktır.

Bu şekilde toplam anket ve mülakat sayısı 5.308’e ulaşmaktadır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Rize ilinin karşılıklı algı ve beklentileri daha önce bir araştırmaya konu edilmediğinden ilk defa yapılacak olan bir araştırmadır.

Beklenen Sonuçlar

Bu araştırmada, Üniversite öğrencilerinin ve akademik personelin şehir algıları ve beklentileri tespit edilecektir. Bu çerçevede öğrenci ve akademisyenlerin; şehrin sosyal, kültürel, ulaşım, konut ve ikamet, yaşanabilirlik, hayat pahalılığı vb ile ilgili algı ve beklentileri belirlenecektir. Yine şehirdeki esnaf, tüccar ve ilişkili diğer kesimler olarak apartman, komşu ve mahalle ile ilgili algı ve beklentileri ile şehirle ilgili öngörülemeyen beklentileri elde edilmiş olacaktır. Bu suretle, şehrin üniversiteye daha iyi katkı sağlaması için kendi eksikliklerini öğrenmesi sağlanmış olacaktır.

Rize şehrinin Üniversite ile ilgili algıları ve Üniversite’den beklentileri tespit edilecektir. Rize şehrini temsil eden kesimlerin; Üniversite algıları, üniversite-sanayi işbirliği, üniversitenin eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, ekonomik katkı ile şehir vizyonu ve stratejileri bağlamında beklentileri elde edilebilecektir.
Yine, Üniversite öğrenci ve akademisyenlerinin ikamet ettikleri apartman ve mahallelerde, onlara ilişkin algı ve beklentiler ile Üniversite’den önceden öngörülemeyen beklentileri tespit edilmiş olacaktır. Üniversite’nin kendinden bekleneni verebilmesi için gerekli bilgileri elde etmesi sağlanmış olacaktır.

Proje Ekibinde, yukarıda isimleri verilen Koordinatörler dışında; Yrd.Doç.Dr.Gökhan KAHVECİ Üniversite Araştırması Koordinatör Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Burcu KARTAL Şehir Araştırması Koordinatör Yardımcısı, Öğr.Gör. Zeki KARATAŞ, Arş.Gör. Kamer Ilgın ÇAKIROĞLU, Arş.Gör.Mücahit BEKTAŞ ve Arş.Gör.Asiye Şengül AVŞAR ise araştırmacı olarak yer almaktadır.